Liu Guandao: Kubilai Khan Hunting (detail of a hanging scroll), 1280