Mazoltuv Borukhova and Daniel Malakov at their wedding, 2002