Chiang Kai-shek and Mao Zedong Chongqing, China, September 27, 1945